Корект-Консулт България

Защо да работите с нас

  • Ние работим с Вас и за Вас, за да Ви спестим усилия и безценно време.
  • За да си гарантирате сигурност и спокойствие, че всичко ще бъде свършено  по-най-добрия начин – с конкретен план, съгласно разписаната ни процедура на работа и предсказуеми резултати.
  • В крайна сметка нашият бизнес е толкова добър, колкото и хората, участващи в него.
  • Клиентите, които редовно използват нашите услуги, са доказателство за успеха на нашия подход.

LICENCE LEASING OF STAFF

LICENCE RECRUITMENT BULGARIA

LICENCE RECRUITMENT ABROAD

Корект-Консулт

К оректност
О бективност
Р еалност
Е фективност
К омпетентност
Т олерантност

К онфиденциалност
О тговорност
Н адеждност
С табилност
У довлетворение
Л оялност
Т ова Ви интересува, защото става въпрос за Вашия бизнес!

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Корект-Консулт България ЕООД започна изпълнението на проект по Договор № BG16RFOP002-2.073-18810-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Общата цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране на проекта: 15.04.2021

Дата на приключване на проекта: 15.07.2021