ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ТЯХНОТО ОБРАБОТВАНЕ

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Корект-Консулт България ЕООД е дружество, регистрирано по българското законодателство с предмет на дейност в областта на човешките ресурси – подбор на персонал, лизинг на персонал, outplacement, обработка на възнаграждения и др. Разполагаме с необходимите лицензи, за да можем да оперираме, и спазваме изискванията на действащото законодателство.

Данни на дружеството:

ЕИК: 130 836 657

Адрес на управление: гр.София, ул. “Г.С.Раковски” 145А, ет. 2, ап. 9

Адрес на офиса: гр. София, ул. Дойран 19, ет. 3, офис 6

Тел. За контакт: 02/ 851 91 15; E-mail: office@correct-consult.com

Управител: Дафина Дамянова

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗЛД.

ДЕФИНИЦИИ

 1. Лични данни – означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).
 2. Регистър с лични данни – означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии.
 3. Обработване на лични данни – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства.
 4. Администратор на лични данни – означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 5. Обработващ лични данни – означава служител на администратора на лични данни, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
 6. Трета страна – означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

Регистри и Категории лични данни, които обработваме

 1. Кандидати за работа – предоставяте ни обикновени лични данни (Вашата автобиография).
 2. Физически лица, представляващи клиенти (Дружества, регистрирани по българското или европейското законодателство) – предоставяте ни обикновени лични данни, които са задължителен атрибут преди и при възникване на договорни отношения между нас.
 3. Физически лица, представляващи доставчици на услуги – предоставяте ни обикновени лични данни, които са задължителен атрибут преди и при възникване на договорни отношения между нас.
 4. Собствен персонал и лизингован персонал – предоставяте ни обикновени лични данни и чувствителни лични данни (документ за здравословно състояние, свидетелство за съдимост, болнични листа).

За всички категории съществуват разписани вътрешни процедури и етапи с последователността на събиране и обработване на лични данни, в които са конкретизирани обработващите лични данни. Защитата на лични данни се прилага за всички категории лични данни и достъп до тях има само оторизирано лице.

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ

 1. За кандидати за работа – Когато кандидатствате за работа и ни предоставяте доброволно Ваша автобиграфия, ние, в качеството си на Агенция за подбор на персонал, предоставяме Вашата автобиография на работодателя, за който кандидатствате.
 2. За физически лица, представляващи клиенти (Дружества, регистрирани по българското или европейското законодателство) – Вашите лични данни се предоставят на счетоводната къща, която обслужва дружеството, както и на всички държавни институции, които по закон имат право на достъп до тези лични данни.
 3. За физически лица, представляващи дружества – доставчици на услуги – Вашите лични данни се предоставят на счетоводната къща, която обслужва дружеството, както и на всички държавни институции, които по закон имат право на достъп до тези лични данни.
 4. За собствен персонал и лизингован персонал – Вашите лични данни се предоставят на Експерт ТРЗ и на счетоводната къща, която обслужва дружеството, както и на всички държавни институции, които по закон имат право на достъп до тези лични данни.

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВИЛО ЛИЧНИ ДАННИ

Вие, като Субект на данните, имате право, по всяко време на коригиране и изтриване на Вашите лични данни, както и на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, в случай че не сте предоставил доброволно Вашите лични данни, трето лице използва Вашите лични данни без Ваше съгласие, или пък се обработават данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД. Възражението трябва да бъде подадено в писмен вид и с препоръчана поща на адрес: София 1680, ул. Дойран 19, ет. 3 офис 6.

Използваме „бисквитки“, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто от нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че сте съгласни с това.

Настоящата инструкция е утвърдена от Управителя на Корект-Консулт България ЕООД на 27.04.2018 г. и всички служители и партньори на дружеството са запознати с нея.

Утвърдил: Дафина Дамянова, Управител